Bo Fridolph som är invald på ett SPI-mandat i kommunfullmäktige i Halmstad har idag meddelat mig att han lämnar lokalavdelning för SPI i Halmstad. Därmed blir hans partibeteckning (-).

Eftersom Bo samtidigt säger att han avser att stödja Femklöverns budgetförslag, så betyder det att det kommer att bli majoritet i KF för vårt budgetförslag när vi tar beslut i juni.

För min del så känns detta mycket bra. Det leder dessutom till en ökad tydligt både för medarbetare och invånare när de som har ansvar för den politiska ledningen av kommunen, kan leda på grundval av den egna politiken.

Jag har arbetat med Bo tidigare och ser därför enbart möjligheter när vi nu förnyar vårt samarbete.

Annonser

Min helg var denna gång helt ledig utan inslag av jobbrelaterade aktiviteter. Gråväder var det visserligen, men ändå helt OK för att bland annat kunna genomföra två fina ridturer på skogsvägarna i närheten av där jag bor. Det känns priviligierat att ha det halländska skogslandskapet in på knutarna.

Likväl har mitt huvud varit fullt av tankar kring det som händer främst i USA. Händer det som synes hända eller är det ”alternativ fakta”? Ingen kan säga annat än att Trump driver en politik som han gått till val på. Men jag tror att många hade känslan av att vissa  inslag av valretoriken kanske ändå mest var just valretorik. Men nu håller den på att bli verklighet.

USA är på inget sätt det perfekta landet. Personligen har jag aldrig önskat att t.ex. bosätta mig där. Men jag har trots det alltid betraktat USA som den främsta garanten för begreppet ”västerländska värderingar” och en världsordning som strävar efter försvar av demokratin som det främsta bland styrelsesätt. Nu håller något på att hända som gör mig mycket oroad.

Protektionism, nationella särintressen och politiska lösningar som förs fram av demagoger får allt större utrymme. Dessutom accepteras dessa av allt fler trots att vi bor i en värld där människor, ekonomier och samhällen är helt beroende av att utbytet mellan olika länder fungerar.

Inga eller i vart fall mycket få länder tror jag kan fungera för sina invånares bästa om människor tvingas att enbart förlita sig på nationella lösningar.

Mitt i allt detta knakar det betänkligt i fogarna för samarbetet i den Europeiska Unionen. Nu om någonsin behövs ett starkt Europa som präglas av samarbete och samförstånd. De europeiska länderna måste nu mer än på länge både känna och ta ansvar för en demokratisk utveckling, öppenhet framför slutenhet, fria medier, mänskliga rättigheter och en fungerande ansvarsfull marknadsekonomi.

Det lokala är det som ligger våra invånare närmast. Det är naturligt och därför är lokalpolitiken i högsta grad viktig för människors vardag. Vi får i detta läge inte glömma att lägga tid och energi på att tillsammans försvara och utveckla vår demokrati. Den insatsen känns mer angelägen än någonsin på alla plan där vi är verksamma.

 

Igår på ledningsutskottet fanns ett förslag till reviderad lokal ordningsstadga. Ett ärende som vid första anblicken ser ut som ett rutinärende i den kommunala hanteringen. Men jag tror frågan är lite större, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens debatt om korvförsäljning på allmän platsmark.

Igår handlade frågan om att skicka ut det nya förslaget på remiss. I det läget vill jag att politikerna i nämnder och bolag och andra intressenter ska få chansen att ta ställning på ett bra sätt.

Det finns flera saker som många invånare har synpunkter på som finns med i en lokal ordningsstadga. Det kan fälla fyrverkerier, hur hundar och katter ska vara kopplade eller inte behöver vara det eller hur vi ser på alkoholförtäring. Vidare finns här regler om skyltars uppsättande, som inte minst både handeln och människor med funktionsnedsättningar kan ha synpunkter på.

Det vore bra att få den politiska diskussionen innan ett färdigt förslag ligger för antagande. Allt för ofta kommer diskussionen efter att besluten är fattande. Genom att göra remissförfarandet lite mer intressant så kanske diskussionen kan handla om både det som kanske ska förbjudas men också vad vi tycker ska vara tillåtet. Den senare delen tycker jag är minst lika viktig.

 

I lördags (21/1) var den moderata kommunfullmäktigegruppen i Halmstad samlad för att diskutera politiska framtidsfrågor. Det gjorde vi med entusiasm och framtidstro.

Jag valde då att lämna besked om att jag avser att inte kandidera på nytt till en plats i kommunfullmäktige i Halmstad i valet 2018.

Jag har nu varit kommunstyrelsens ordförande i drygt tio år. Det blir således tolv år vid nästa val 2018. Jag har funderat på saken under hösten och kommit fram till att det nu är lämpligt att ge partiet möjlighet att under ordnade former och utan tidspress arbeta med rekryterings- och nomineringsprocessen.

Fram till dess att jag lämnar kommer jag att göra mitt bästa för Halmstad genom leda moderaterna och Femklövern.

 

highfive_color_rgb

High Five för fler innovationer och företag! Halmstad erbjuder idag en intressant plattform för idéer att växa till nya företag och framgångsrikt entreprenörskap.

Halmstad Business Inkubator AB, eller mer publik genom begreppet HighFive, erbjuder affärscoachning för den som har en idé och vill pröva möjligheten att genom drivande entreprenörskap omvandla idén till en kommersiell framgång.

HighFive är ett kommunalt bolag som finns i Trade Center på högskoleområdet vid Högskolan i Halmstad. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med högskolan.

För mig har det varit riktigt intressant att som ordförande i styrelsen ha förmånen att vara med om transformationen från det som tidigare var Science Park Halmstad AB till det som i dag är HighFive. Jag tycker du ska gå in på http://h5halmstad.se/, och kika in. Har du en intressant idé kanske du ska tala med någon på HighFive.

Bolagets vision är ”att samla de bästa idéerna och entreprenörerna med mod och tillväxtvilja. Tillsammans skapar vi framgångsföretag och synlighet för Halland”.

I dagsläget bedriver HighFive coachning för 13 företag. Jag vill bland annat nämna företaget ISOVOX, som har utvecklat ett prisvinnande portabelt sångbås som just nu ställs ut på en av världens största mässor för musikprodukter.

Ett annat spännande exempel är företaget Reload som precis har inlett samarbete med HighFive och som jobbar med att utveckla en ny typ av shaker.

På HighFive finns även företaget Sunwell som utvecklar framtidens vattenrening för u-länder. I somras installerade de en testanläggning i Honduras som gör företaget möjligt att vidareutveckla produkten. Läs mer om Sunwell i HighFives nästa nyhetsbrev, som du kan anmäla dig till på hemsidan.

Jag är övertygad om att det är bra för Halmstad att vi har denna viktiga pusselbit på plats, som ett av flera olika verktyg för att främja företagsamhet och entreprenörskap i Halmstad och i vår omgivning.

I veckan fick jag möjlighet att möta företrädare för Hushållningssällskapet i Halland. Det blev ett givande möte på många sätt.

Jag måste medge att jag blev imponerad av det omfattande arbetet som pågår med Life Goodstreamprojektet vid Trönningeån. Det är ett projekt i storleksordningen 20 miljoner kronor.

Syftet är att minska översvämningsrisken i Trönninge samhälle, minska fosfornivån i ån och att göra faktiska mätningar på detta. Det senare är unikt, oftast använder man enbart beräkningsmodeller. Vidare återställs naturen till god ekologisk status, fiskens möjligheter att röra sig blir också bättre.

Samtidigt med detta sker en omläggning av ett antal dagvattenrör i Trönninge.

Efteråt kunde hade vi en gemensam diskussion om Hushållningssällskapets verksamhet kring kompetens- och kunskapsförmedling, växtodlingsförsök, Arena för grön tillväxt m.m.

Varmt tack till VD Gun Olsson och hennes medarbetare för ett intressant studiebesök

2016-08-10 Trönningeån 2

 

Läs gärna hela min artikel i Dagens Samhälle (2016-08-10) om behovet av att genomföra en kommunreform.

Vänta med regionreformen – börja i stället med en kommunreform. Det skulle skapa möjlighet till utvecklingskraft i flera kommuner. Regionreformen förefaller sakna både tillräckliga motiv och folkligt stöd, skriver Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

Det finns av flera skäl behov av en förvaltningspolitisk reform i Sverige. Här vill jag nämna fem av dem:

  • Arbetsmarknaden och människors sätt att bo och arbeta förändras i snabb takt. Urbaniseringen leder till en omvandling av vårt samhälle på flera sätt.
  • Digitaliseringen ställer helt andra krav och erbjuder helt nya möjligheter för offentlig förvaltning i relation till våra invånare.
  • Tillgång till kompetens i kommuner och landsting för att kunna möta människors och myndigheters förväntningar och krav ökar.
  • Den lokala och regionala demokratin behöver göras robust och involvera befolkningen på ett utvecklat sätt.
  • Framtida finansiering av offentlig verksamhet står inför stora utmaningar.

Indelningskommittén har lagt fram ett delbetänkande, som lägger förslag till ändrad regional indelning av Sverige. Fokus är på färre regioner, mindre fokus på varför och vilka nyttor det ska föra med sig.

Författaren och historikern Gunnar Wetterberg skriver i Dagens Samhälle att ”Det är arbetsmarknaden som är den viktigaste regionala strukturen i människors liv”. Jag delar den uppfattningen och beklagar därför att utredarna inte valt att tänka i andra banor än att enbart bygga sitt förslag på en förstoring av nuvarande länsstruktur.

Utredarna talar om risken för koncentration till storstadsområdena. Men hur blir det med utvecklingskraften för de större och mellanstora städerna, när vi får en regional administrativ koncentration till sex regionala centra? Den analysen saknas i betänkandet.

Är det rent av så att en kommunreform borde ha föregått en regionreform? Mycket talar för det, menar jag. Många mindre kommuner är i dag utmanade av svårigheten att upprätthålla kompetenser inom alla områden. En intressant tanke är en så kallad ”asymetrisk” kommunreform. Det betyder att alla kommuner inte behöver organiseras på samma sätt över hela landet. I stället för att få ett fåtal regionala centra skulle det skapa utvecklingskraft i flera kommuner och därmed lämna ett viktigt bidrag till möjligheten att skapa service och livskraft i hela landet.

Utredarna har fått fel förutsättningar av regeringen. Regeringen borde ha börjat med att uppdatera den statliga organisationen utefter vad som är nödvändigt i dagens läge.

Därefter tror jag att det skulle kunna följa ett givande regionalt utvecklingsarbete kring hur viktiga frågor som tillväxt, sjukvård, infrastruktur med mera skulle kunna styras.

Den föreslagna regionreformen förefaller sakna både tillräckliga motiv och folkligt stöd. Det är ingen bra början på ett förändringsarbete. Värre blir det av att den föreslagna regionreformen är tänkt att genomföras i etapper. Delar av landet omfattas formellt inte av förslaget, men påverkas likväl, utan att veta hur utredarna tänker kring konsekvenserna. Självklart borde helheten läggas fram i ett sammanhang för att skapa rimliga förutsättningar att bedöma utfallet.

Regeringen har aviserat en utredning om en kommunreform, vänta då med regionreformen. Börja med att studera hur dagens och morgondagens arbetsmarknad ser ut, gå vidare med digitaliseringen och kompetensförsörjningen. Låt frågan hur en vital lokal demokrati kan se ut komma upp på bordet.

Sammanfattningsvis: Börja med att beskriva vilka samhällsförändringar som söker nya lösningar, organisera staten efter detta, fortsätt med en begåvad kommunreform och se om det därefter finns anledning att göra en regionreform.

Igår kväll hade jag förmånen att få delta och hålla ett inledningstal på eldsjälsgalan. Jag fokuserade på vikten av eldsjälar i Halmstad och sammanfattade det i tre ord; Förebild, fullfölja och fritid.

Förebild; I dagens samhälle med ett stort antal valmöjligheter är eldsjälar med och visar hur givande de är att göra något för andra, att bry sig om och vara en del av att stärka gemenskapen i samhället.

Fullfölja; Det finns en lycka i att fullfölja något som man har bestämt sig för och en meningsfullhet av att sträva efter något. Eldsjälar visar att det möjligt att förbättra och fullfölja vilket ger både hopp och självförtroende inte minst till ungdomar.

Fritid; Tider i veckan som är skilda från både skola, arbete och familj. Där man kan få en gemenskap, fylla på med energi samt inspiration och tillsammans göra något man tycker om.

Eldsjälar och föreningar är extra viktigt i ett samhälle som genomgår förändringar eftersom de skapar en trygg punkt i många personers och framförallt ungdomars liv. Jag tycker även att vi ska ta till vara på den kraft föreningar har för att skapa inkludering och gemenskap i vårt arbete med integration.

Eldsjälsgalan är en galakväll som hålls på Halmstads Teater för att hylla alla eldsjälar som håller liv i föreningarna i Halmstad.

För en dryg vecka sedan besökte jag tillsammans med Mikaela Waltersson, gruppledare (M), ett välkänt familjeföretag i Halmstad. Oscar Hansson VVS har drygt 100 medarbetare och omsätter omkring 150 miljoner kronor. Extra roligt var det att träffa Oscar Hansson som tog över som VD 2016.

Jag tycker det är ett värde med ägarledda företag. Det brukar leda till kontinuitet och långsiktighet, vilket är av stor betydelse för den ort eller region där företaget verkar.

Ämnet för dagens samtal var behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Det är ett faktum att de gymnasieutbildningar som har yrkesinriktning leder till jobb för de ungdomar som genomgår utbildningen.

Oscar Hanson kunde berätta att det absoluta flertalet medarbetarna på företaget kommer från gymnasiet. Jag tycker det är viktigt att framhålla att det går att få jobb med rätt gymnasieutbildning.

Många talar om att man måste ha högskoleexamen för att få jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det är naturligtvis bra med högskoleutbildning, men min bedömning är att de ungdomar som söker sig till gymnasiets yrkesutbildningar har mycket goda möjligheter att få jobb direkt, vilket Oscar Hanson bekräftade för sin bransch.

Trots detta så minskar hela tiden antalet sökande till de aktuella utbildningarna inom t.ex. fordon, vvs, måleri etc.

Under vårt samtal vid besöket på Oscar Hanson fick jag uppfattningen att det nu krävs en kraftansträngning från berörda branscher och skolans yrkesvägledning för att visa på attraktionen i de yrken vi nu talar om. Men jag tror även att elevernas föräldrar behöver påverkas. Kanske är det så att några av oss som gick i skolan för nu ett bra tag sedan har en helt felaktig bild av yrkesutbildningarna. Vid ett besök nyligen på Kattegattgymnasiet träffade vi elever på fordonsutbildningsprogrammet. De arbetade med moderna utrustning och gav uttryck för stor tillförsikt inför framtiden.

Det viktiga nu är att öka insatserna för att fler unga människor ska söka. Svenskt Näringsliv och lokala branschorganisationer i Halmstad genomför nu olika insatser för att vi ska öka intresset. Det finns all anledning även för oss som är verksamma i kommunen på olika nivåer att engagerar oss för att fler ska söka yrkesutbildningar.

Besöket på Oscar Hanson VVS och samtalet med Oscar Hanson gav mig en bra bild av nuläget. Det kommer sannolikt att bli fler aktiviteter under våren i detta ärende.

Jag har ännu inte sett sökläget per den 1 februari. Jag hoppas verkligen att det ger underlag för att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda gymnasial yrkesutbildningen med olika inriktningar i Halmstad. Den höga investeringstakten runt om i samhället ger motiverar detta.

Halmstads Business Incubator börjar ta form. 2016 blir ett intressant år för kommunens företagsinkubator. Inkubatorn är en tillväxtmiljö som utvecklar entreprenörer, idéer och affärer med hjälp av kvalificerad affärsutveckling.

Jag tycker det känns som en mycket spännande och viktig framtidsorienterad satsning. Tidigare var det ett med högskolan och entreprenörsföreningen gemensamt ägt bolag, Science Park Halmstad. Nu driver högskolan studentinkubatorn i mycket nära samverkan med kommunens tillväxtinkubator.

Det känns bra att de nya förutsättningarna är på väg att komma på plats ordentligt. Även under omställningsfasen har det varit ett inflöde av företag.

Inkubatorn erbjuder nätverk, förstudie med stöd av kvalificerade affärsutvecklare och fullständiga inkubatorprogram. En hel del av entreprenörerna kommer från högskolan, men man kan även komma från ett befintligt företag.

Det finns all anledning att återkomma till denna fråga längre fram, men det är roligt att redan nu känna en förväntan på att detta kan hjälpa till att skapa nya företag och fler entreprenörer

Kommentarsregler

Denna blogg håller god ton. Det gäller så väl inlägg som kommentarer
wordpress analytics
MediaCreeper
Annonser