I helgen genomfördes Halmstad City Festival.Jag var själv i stan under fredagen och fredagskvällen och delar av lördagen. Det var roligt att se att så många Halmstadsbor och besökare hade sökt sig till centrum. Jag tycker det visar att det finns behov av ett arrangemang av detta slag.

Under fredagen var det närmast en kontinental känsla, varmt väder, uteserveringar av alla de slag, musik, tivoli, försäljning m.m. Det var ett tillfälle till möten i centrum.

Det är kul med detta typ av initiativ. För ett par veckor sedan genomfördes Morfars Folkfest. Båda arrangemangen förefaller uppskattade av de flesta. Det finns all anledning att tacka alla de som på olika sätt bidragit till dessa dagar i Halmstad.

Det behövs arrangemang som bryter av från den normala stadsbilden och ökar nyfikenheten på centrum. Det ökar intresset för City och bidrar till Halmstad – en upplevelsestad med puls.

Jag fick nedanstående artikel publicerad i Hallandsposten den 23 juli. Jag lägger nu även ut den på bloggen.

Förändringar av Sveriges regionala indelning har diskuterats flera gånger. Nu verkar regeringen ha bestämt sig för att genomföra en förändring i snabb takt. Regeringen vill se ”ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting”. Redan den 1 januari 2019 vill man se de första nya länsindelningarna.

Utgångspunkten i regeringens utredning är att indelningen ska ”utgå från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regioner”. Enligt min tolkning är avsikten inte är ett antal län ska slås ihop, utan om att man ska börja från början och skapa helt nya administrativa regioner. Det är ett helt nytt förhållningssätt som tidigare utredningar inte prövat.

För vår del kan en ny indelning innebära slutet för Halland som en enhet. De norra kommunerna kan bli en del av en storregion som utgår ifrån arbetsmarknaden i och omkring Göteborg, samtidigt som kommunerna i de södra delarna av Halland slås ihop med delar av kommunerna i nuvarande Region Skåne och/eller kanske ett antal småländska kommuner.

För Hallands och Halmstads del är jag bekymrad. Halland har goda möjligheter att fortsätta fungera som en region. Arbetspendlingen är omfattande. Vi har goda förbindelser med såväl arbetsmarknaderna norrut som öster- och söderut. Här finns högskola, försvarsmakt, ett flertal statliga myndigheter, ett vitalt näringsliv och tillväxten är god. Samarbetet inom vår region såväl som med andra strategiskt viktiga aktörer utvecklas hela tiden.

Med en ny indelning skulle Halmstad riskera förlora sin position som residensstad. Halmstads funktion som ett administrativt centrum för hallänningarna är viktig för bredden på den halländska arbetsmarknaden. Här finns arbetsplatser som lockar till sig välutbildad arbetskraft.

Det initiativ som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu har sjösatt är, som jag ser det, ett hot mot Halland och Halmstads förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas i den utsträckning som sker idag.

Den ovisshet kring Hallands framtid som utredningen leder till, innebär att vi nu måste fördjupa arbetet med att analysera vad en förändrad länsindelning skulle innebära för Halland och Halmstad.

Halland är landets sjunde största län befolkningsmässigt. Vi har god tillväxt och befolkningen växer snabbt. Är det rimligt att tro att förutsättningarna blir ännu bättre om länet splittras och blir en del av nya storlän? Jag tillåter mig att vara skeptisk.

Vad ska hända med Bastionen? Det är en omdiskuterad fråga som engagerar många Halmstadsbor.

Personligen tror jag inte det kommer att finnas ekonomiskt utrymme de närmaste fem-tio åren att göra något radikalt på området. Vi har stora investeringar framför oss. Det räcker att nämna resecentrum, nya av- och påfarter till E6 för minskad belastning på Laholmsvägen och bättre anslutning främst för godstrafik, ny gymnasieskola, stort behov av nya förskolor och sannolikt även lokaler för grundskola.

Just nu pågår dessutom planering för ett redan fattat beslut om tillbyggnad av Hallands Konstmuseum. Det kommer att betyda mycket Halmstads profil som konststad.

Det finns också medel avsatta för centrumutveckling inte minst kring Lilla Torg.

Jag är enig med dem som tycker att Bastionen inte är en attraktiv plats för närvarande. Femklövern + har beslutat att under innevarande år lägga 500 000 kr på allmän uppsnyggning av området. Det räcker inte till allt, men förhoppningsvis blir det en viss förbättring så vissa tillfälliga aktiviteter kan anordnas.

Idén om att etablera en restaurang i valvet bredvid Norre Port upplever jag som en möjlighet att i närtid utveckla en positiv verksamhet centralt i Halmstad.

I denna fråga är Femklövern + inställning delad. När det nu visar sig att denna för mig avgränsade fråga skapar många frågetecken kring förmågan att hålla ihop inom Femklövern+, så blir frågan bredare än bara inställningen till en restaurang.

Halmstad befinner sig just nu i ett besvärligt läge när det gäller att få de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren att fungera på ett bra sätt.

Det är viktigt för mig som leder Femklövern+ att vi agerar på ett sådant sätt att vi kan få bästa möjliga förutsättningar att fungera framöver.

Den moderata gruppen har tidigare ställt sig bakom tanken att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till hyreskontrakt. Vid en förnyad prövning i samband med måndagskvällens gruppmöte beslutade gruppen att ett sådant uppdrag inte ska lämnas. Skälet är att vi anser det överordnat att kunna nå samsyn i större och viktigare frågor framöver.

Det viktiga nu blir att formulera det utredningsdirektiv om Bastionens långsiktiga utveckling som vi redan initierat. För egen del vill jag upprepa att jag inte tror att vi i närtid kommer att ha möjlighet till investeringar i området.

I veckan som gick gjorde jag en del besök utanför Rådhuset. Ett av dem gick till ALMI som håller till i Slottsmöllans fina företagsområde. Jag fick bra information om de möjligheter ALMI erbjuder när det gäller företagsfinansiering.

ALMI kan enligt sitt uppdrag ta en något större risk än bankerna, men det påverkar naturligtvis prisbilden på finansieringen. Det behövs dock aktörer med lite olika inriktning på kapitalmarknaden. ALMI har dessutom ett extra fokus på finansiering av företag som leds av kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Det var också roligt att höra att man upplever sig ha ett gott samarbete med både HNAB och Tillståndslotsen.

Det blev ett givande samtal om de offentliga aktörernas möjligheter att på olika sätt stödja näringslivet.

Nästa vecka är det valkongress med SKL i Stockholm. 451 ombud från Sveriges kommuner, regioner och landsting ska välja ny styrelse för de kommande åren. Anders Knape (M) lämnar ordförandeskapet och det lär bli Lena Micko (S) som tar över klubban.

Hos Almi träffade jag från vänster:
Fisnik, Sandra, Magdalena och Emil

2015-03-19 ALMI

2015-03-16 Stenstorp

Idag hade jag nöjet att träffa klass 6A och deras lärare Gunilla Lindqvist. Det var verkligen inspirerande att möta eleverna som hade matematik när jag var där. Roligt att se hur klassen aktivt arbetade med att hitta lösningar där svaren naturligtvis skulle bli desamma, men där vägen till svaret kunde skilja sig åt.

Jag tror det är viktigt att kunna stimulera till olika metoder för att lösa samma problem. Det har man nytta av också i andra sammanhang än i matte.

Gunilla berättade också att Stenstorpsskolan blivit övningsskola för lärarstudenter. Det menade Gunilla var bra eftersom det ger skolan möjlighet att få en närmare koppling till den aktuella forskningen på högskolan, även om det samtidigt också innebär att skolan måste lägga lite tid på att introducera studenterna när de kommer till skolan.

För egen del ser jag vinster med den här typen av utbyten både för individen och för skolan i sin helhet.

Jag fick också ett medskick om ett önskemål från personalen att lösa lokalfrågan. Självklart är paviljonger inga slutliga lösningar. Det är kanske vår generellt sett största fråga just nu, lokaler till förskola och skola.

Men jag tar framförallt med mig det positiva mötet mellan pedagog och elever som jag fick tillfälle att ta del av. Dessutom ställde eleverna några kloka frågor till mig om mitt jobb som politiker. Kul när man redan i årskurs sex är så medvetna om samhället i stort.

Idag besökte jag ”Phoniro Systems” i Halmstad, tillsammans med Ann-Charlott Mankell (ordf. Hemvårdsnämnden) och Lisbet Svensson (förvaltningschef). Det blev ett mycket intressant tankeutbyte om hur människa och teknik kan samspela för i äldreomsorgen.

Phoniro var mycket tidigt ute med elektroniska lås till personer med hemtjänst och inom äldreboenden. Det finns många fler digitala lösningar för detta viktiga område. Institutet för framtidsstudier säger att det kommer att kräva 65000 personer ytterligare inom äldreomsorgen i Sverige fram till 2030.

Redan idag finns det tekniska lösningar som gör det möjligt att jobba smartare och skapa mer tid för personliga möte mellan personal och äldre. Mobil dokumentation tror jag kan vara ett alternativ som kan användas mer. Det finns lösningar som gör att anhöriga på ett bättre sätt kan få information om sina äldre anhöriga.

Ny teknik kan bli ett sätt som leder fram till nya arbetssätt och lösningar inom äldreomsorgen. Besöket på Phoniro gjorde mig ännu mer nyfiken på hur även teknik kan användas i välfärdssektorn.

Bildandet av Halland som region har haft olika faser. Först en stor politisk enighet kring betydelsen av att vi fick vara ett av de första länen att bilda egen region. Därefter har vi jobbat med regionbildningen, som kanske har fått utvecklas lite i skuggan av den negativa ekonomiska utvecklingen i hälso- och sjukvården. Den senare har krävt stort fokus.

I veckan genomförde Kommunberedningen (de ledande politikerna och tjänstemännen i länets kommuner och regionen) ett uppstartsmöte. När jag nu strax ska ta helg gör jag det med en go känsla. Jag upplever att vi i Halland har goda förutsättningar att tillsammans genomföra de nödvändiga åtgärderna för att kunna leva upp till tillväxtstrategin. Nu jobbar kommunerna och regionen på ett bra sätt, där ansvaret för olika frågor delas av alla, men det praktiska arbetet kan ledas av en av kommunerna eller regionen.

Det tror jag kommer att leda till en bredd på arbetet och ett gemensamt ansvarstagande som är viktigt. Halmstad ska till exempel koordinera arbetet kring Sverigeförhandlingarna, en viktig fråga för hela regionen. På det hela taget upplever jag att vi under denna mandatperioden kan ta viktiga steg i det lokala och regionala tillväxtarbetet.

Kommunstyrelsen genomför sitt första möte imorgon, tisdag. Efter att under ett par år ha arbetat med teman fortsätter vi med samma princip. Vi har haft tema kring näringsliv och arbetsmarknad respektive kultur.

2015 är det angelägna temat ”Den inkluderande kommunen med fokus på ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning”. Syfte med att KS arbetar med teman är att skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Jag tycker att detta arbetssätt har utvecklat kommunstyrelsens arbetssätt och ser fram emot att vi under 2015 ska ha fokus på ett område som är angeläget på många sätt.

Arbetet med att planera utvecklingen av Tullkammarkajen går nu in i en ny fas. KS ska besluta om projekt- och uppdragsbeskrivning avseende Tullkammarkajen. Syftet med projektet är att planera för ungefär 600 nya bostäder vis Nissan. I handlingsprogrammet för bostadsförsörjning indikeras att 200 lägenheter kommer att byggas under 2021-25 och därefter 400 st 2026-2030.

Men det är inte bara bostäder. Det ska bli en hållbar stadsdel med banbrytande arkitektur och tillgång till kulturyttringar, en stadsdel som är levande dygnet runt. Jag har stor förhoppningar kring detta projekt, som en möjlighet till att öka Halmstads attraktivitet för boende och verksamheter. Jag har tidigare nämnt att det är viktigt att dra nytta av de investeringar vi gör för kollektivtrafiken i anslutning till resecentrum.

När vi nu tar fram en övergripande bild av området så skapar vi möjlighet till en successiv utbyggnad.

Idag är en bra dag för planering och uppstart. Senare i eftermiddag ska jag till Högskolan för en träff om elektronikcentrum, men annars inga möten. Jag hoppas att 2015 blir ett år med färre formella möten, fler informella tankeutbyten med andra och tid för egna reflektioner.

Det kommer att hända mycket i Halmstad de närmaste åren. Det går inte att göra en kortfattad förteckning över allt som är på gång. Jag vill dock nämna några.

Allra mest kommer det är märkas förändringar vid resecentrum där stadsbussarna ska docka på. En viktig satsning för bättre möjligheter att åka kollektivt i Halmstad. Men under ombyggnationen gäller det att ta alternativa vägar och undvika Laholmsvägen om man kör bil.

Bostadsbyggandet kommer att öka ytterligare i Halmstad under året, och det är mest hyresrätter det är fråga om. Cykelvägnätet byggs ut i stor omfattning. Ja listan över beslutade investeringar kan göras lång.

Men det är ibland lätt att glömma verksamhet som inte är lika investeringstung, men som är viktig av andra skäl. Centrumutveckling, Tylösandsområdets utveckling och Halmstads roll som motor i den regionala utvecklingen är andra angelägna frågor att jobba med.

Det som står för dörren i de flesta kommuner är naturligtvis effekterna av flyktingmottagandet. Det krävs samverkan mellan många aktörer för att vi ska lyckas med detta på ett bra sätt. Det är självklart kopplat till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Jag vill också nämna ett par områden som vi ska fortsätta att jobba med i kommunen, nämligen vår arbetsgivar- och personalpolitik inklusive vår utveckling av kultur- och värderingsfrågorna. Dessa hänger även samman med genomförandet av kommunens serviceriktlinjer.

Det är en omfattande, intressant och viktig verksamhet som kommunen arbetar med. Jag ser därför fram emot att tillsammans med politiker och medarbetare i kommunen att fortsätta arbetet med att göra Halmstad ännu bättre.

Flera namnkunniga moderata politiker har lämnat politiken efter valet. Reinfeldt, Borg, Bildt, Elmsäter-Svärd m.fl. har många års erfarenhet.

Det som gör mig glad är att (M) på kort tid levererar en laguppställning som kommer att fylla det politiska tomrummet med nya perspektiv och med sina erfarenheter.

Anna Kinberg-Batra har med stort lugn och kompetens på kort tid fyllt ledarrollen. Ulf Kristersson som ekonomisk politisk talesman är en värdig finansministerkandidat.

Peter Danielsson, min kollega i Helsingborg, känner jag som mycket driven och kompetent. Bra att en ledande kommunal företrädare nu nomineras till den högsta partiledningen. När dessutom Elisabeth Svantesson också föreslås till presidiet, då kan jag inte annat än känna tillförsikt inför framtiden. Partiledningens kompetens och förmåga är viktig, men det är också bra att partiledningen är från olika delar av landet.

Moderaterna har på kort presenterat en stark laguppställning som har alla förutsättningar att både kunna leda politikutvecklingen och opinionsbildningen.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.