I veckan som gick gjorde jag en del besök utanför Rådhuset. Ett av dem gick till ALMI som håller till i Slottsmöllans fina företagsområde. Jag fick bra information om de möjligheter ALMI erbjuder när det gäller företagsfinansiering.

ALMI kan enligt sitt uppdrag ta en något större risk än bankerna, men det påverkar naturligtvis prisbilden på finansieringen. Det behövs dock aktörer med lite olika inriktning på kapitalmarknaden. ALMI har dessutom ett extra fokus på finansiering av företag som leds av kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Det var också roligt att höra att man upplever sig ha ett gott samarbete med både HNAB och Tillståndslotsen.

Det blev ett givande samtal om de offentliga aktörernas möjligheter att på olika sätt stödja näringslivet.

Nästa vecka är det valkongress med SKL i Stockholm. 451 ombud från Sveriges kommuner, regioner och landsting ska välja ny styrelse för de kommande åren. Anders Knape (M) lämnar ordförandeskapet och det lär bli Lena Micko (S) som tar över klubban.

Hos Almi träffade jag från vänster:
Fisnik, Sandra, Magdalena och Emil

2015-03-19 ALMI

2015-03-16 Stenstorp

Idag hade jag nöjet att träffa klass 6A och deras lärare Gunilla Lindqvist. Det var verkligen inspirerande att möta eleverna som hade matematik när jag var där. Roligt att se hur klassen aktivt arbetade med att hitta lösningar där svaren naturligtvis skulle bli desamma, men där vägen till svaret kunde skilja sig åt.

Jag tror det är viktigt att kunna stimulera till olika metoder för att lösa samma problem. Det har man nytta av också i andra sammanhang än i matte.

Gunilla berättade också att Stenstorpsskolan blivit övningsskola för lärarstudenter. Det menade Gunilla var bra eftersom det ger skolan möjlighet att få en närmare koppling till den aktuella forskningen på högskolan, även om det samtidigt också innebär att skolan måste lägga lite tid på att introducera studenterna när de kommer till skolan.

För egen del ser jag vinster med den här typen av utbyten både för individen och för skolan i sin helhet.

Jag fick också ett medskick om ett önskemål från personalen att lösa lokalfrågan. Självklart är paviljonger inga slutliga lösningar. Det är kanske vår generellt sett största fråga just nu, lokaler till förskola och skola.

Men jag tar framförallt med mig det positiva mötet mellan pedagog och elever som jag fick tillfälle att ta del av. Dessutom ställde eleverna några kloka frågor till mig om mitt jobb som politiker. Kul när man redan i årskurs sex är så medvetna om samhället i stort.

Idag besökte jag ”Phoniro Systems” i Halmstad, tillsammans med Ann-Charlott Mankell (ordf. Hemvårdsnämnden) och Lisbet Svensson (förvaltningschef). Det blev ett mycket intressant tankeutbyte om hur människa och teknik kan samspela för i äldreomsorgen.

Phoniro var mycket tidigt ute med elektroniska lås till personer med hemtjänst och inom äldreboenden. Det finns många fler digitala lösningar för detta viktiga område. Institutet för framtidsstudier säger att det kommer att kräva 65000 personer ytterligare inom äldreomsorgen i Sverige fram till 2030.

Redan idag finns det tekniska lösningar som gör det möjligt att jobba smartare och skapa mer tid för personliga möte mellan personal och äldre. Mobil dokumentation tror jag kan vara ett alternativ som kan användas mer. Det finns lösningar som gör att anhöriga på ett bättre sätt kan få information om sina äldre anhöriga.

Ny teknik kan bli ett sätt som leder fram till nya arbetssätt och lösningar inom äldreomsorgen. Besöket på Phoniro gjorde mig ännu mer nyfiken på hur även teknik kan användas i välfärdssektorn.

Bildandet av Halland som region har haft olika faser. Först en stor politisk enighet kring betydelsen av att vi fick vara ett av de första länen att bilda egen region. Därefter har vi jobbat med regionbildningen, som kanske har fått utvecklas lite i skuggan av den negativa ekonomiska utvecklingen i hälso- och sjukvården. Den senare har krävt stort fokus.

I veckan genomförde Kommunberedningen (de ledande politikerna och tjänstemännen i länets kommuner och regionen) ett uppstartsmöte. När jag nu strax ska ta helg gör jag det med en go känsla. Jag upplever att vi i Halland har goda förutsättningar att tillsammans genomföra de nödvändiga åtgärderna för att kunna leva upp till tillväxtstrategin. Nu jobbar kommunerna och regionen på ett bra sätt, där ansvaret för olika frågor delas av alla, men det praktiska arbetet kan ledas av en av kommunerna eller regionen.

Det tror jag kommer att leda till en bredd på arbetet och ett gemensamt ansvarstagande som är viktigt. Halmstad ska till exempel koordinera arbetet kring Sverigeförhandlingarna, en viktig fråga för hela regionen. På det hela taget upplever jag att vi under denna mandatperioden kan ta viktiga steg i det lokala och regionala tillväxtarbetet.

Kommunstyrelsen genomför sitt första möte imorgon, tisdag. Efter att under ett par år ha arbetat med teman fortsätter vi med samma princip. Vi har haft tema kring näringsliv och arbetsmarknad respektive kultur.

2015 är det angelägna temat ”Den inkluderande kommunen med fokus på ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning”. Syfte med att KS arbetar med teman är att skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Jag tycker att detta arbetssätt har utvecklat kommunstyrelsens arbetssätt och ser fram emot att vi under 2015 ska ha fokus på ett område som är angeläget på många sätt.

Arbetet med att planera utvecklingen av Tullkammarkajen går nu in i en ny fas. KS ska besluta om projekt- och uppdragsbeskrivning avseende Tullkammarkajen. Syftet med projektet är att planera för ungefär 600 nya bostäder vis Nissan. I handlingsprogrammet för bostadsförsörjning indikeras att 200 lägenheter kommer att byggas under 2021-25 och därefter 400 st 2026-2030.

Men det är inte bara bostäder. Det ska bli en hållbar stadsdel med banbrytande arkitektur och tillgång till kulturyttringar, en stadsdel som är levande dygnet runt. Jag har stor förhoppningar kring detta projekt, som en möjlighet till att öka Halmstads attraktivitet för boende och verksamheter. Jag har tidigare nämnt att det är viktigt att dra nytta av de investeringar vi gör för kollektivtrafiken i anslutning till resecentrum.

När vi nu tar fram en övergripande bild av området så skapar vi möjlighet till en successiv utbyggnad.

Idag är en bra dag för planering och uppstart. Senare i eftermiddag ska jag till Högskolan för en träff om elektronikcentrum, men annars inga möten. Jag hoppas att 2015 blir ett år med färre formella möten, fler informella tankeutbyten med andra och tid för egna reflektioner.

Det kommer att hända mycket i Halmstad de närmaste åren. Det går inte att göra en kortfattad förteckning över allt som är på gång. Jag vill dock nämna några.

Allra mest kommer det är märkas förändringar vid resecentrum där stadsbussarna ska docka på. En viktig satsning för bättre möjligheter att åka kollektivt i Halmstad. Men under ombyggnationen gäller det att ta alternativa vägar och undvika Laholmsvägen om man kör bil.

Bostadsbyggandet kommer att öka ytterligare i Halmstad under året, och det är mest hyresrätter det är fråga om. Cykelvägnätet byggs ut i stor omfattning. Ja listan över beslutade investeringar kan göras lång.

Men det är ibland lätt att glömma verksamhet som inte är lika investeringstung, men som är viktig av andra skäl. Centrumutveckling, Tylösandsområdets utveckling och Halmstads roll som motor i den regionala utvecklingen är andra angelägna frågor att jobba med.

Det som står för dörren i de flesta kommuner är naturligtvis effekterna av flyktingmottagandet. Det krävs samverkan mellan många aktörer för att vi ska lyckas med detta på ett bra sätt. Det är självklart kopplat till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Jag vill också nämna ett par områden som vi ska fortsätta att jobba med i kommunen, nämligen vår arbetsgivar- och personalpolitik inklusive vår utveckling av kultur- och värderingsfrågorna. Dessa hänger även samman med genomförandet av kommunens serviceriktlinjer.

Det är en omfattande, intressant och viktig verksamhet som kommunen arbetar med. Jag ser därför fram emot att tillsammans med politiker och medarbetare i kommunen att fortsätta arbetet med att göra Halmstad ännu bättre.

Flera namnkunniga moderata politiker har lämnat politiken efter valet. Reinfeldt, Borg, Bildt, Elmsäter-Svärd m.fl. har många års erfarenhet.

Det som gör mig glad är att (M) på kort tid levererar en laguppställning som kommer att fylla det politiska tomrummet med nya perspektiv och med sina erfarenheter.

Anna Kinberg-Batra har med stort lugn och kompetens på kort tid fyllt ledarrollen. Ulf Kristersson som ekonomisk politisk talesman är en värdig finansministerkandidat.

Peter Danielsson, min kollega i Helsingborg, känner jag som mycket driven och kompetent. Bra att en ledande kommunal företrädare nu nomineras till den högsta partiledningen. När dessutom Elisabeth Svantesson också föreslås till presidiet, då kan jag inte annat än känna tillförsikt inför framtiden. Partiledningens kompetens och förmåga är viktig, men det är också bra att partiledningen är från olika delar av landet.

Moderaterna har på kort presenterat en stark laguppställning som har alla förutsättningar att både kunna leda politikutvecklingen och opinionsbildningen.

I dag deltog jag för första gången i styrelsemöte med Science Park Halmstad. Det känns som ett intressant uppdrag. Företaget står inför en situation där verksamheten ska utvecklas och tydliggöras. Jag ser fram emot att arbeta med dessa frågor under 2015.

Jag tror det har stor betydelse för Halmstad och regionen att det finns en nod som kan fungera som en motor för förnyelse och tillväxt av näringslivet.

Det gäller att både förstärka kopplingen till forskning och utbildning vid högskolan och samtidigt vara en inkubator för företag som kan och vill växa. Det finns idag en bra kompetens i och runt Science Park. Den tror jag vi kan ta tillvara ännu bättre för att fler företag ska se en potential att växa om kunskapsinnehållet kan öka.

Jag tror också att verksamheten kan bli ännu bättre genom att erbjudandet sträcker även till en omgivande region. Detta är en fråga jag gärna återkommer till.

Ibland undrar jag varför det är så att höstmånaderna präglas av slutspurt. Men å andra sidan är det så före sommaren också. Allt ska vara klart före sommaren och allt ska vara klart före jul.
Det är en intensiv höst. Valarbetet krävde fokus, sedan eftervalsnomineringar, förhandlingar för att skapa en ny majoritet i kommunen och till slut en budget som ska läggas fram.

Det mesta av detta är avklarat. Det sista steget tas den 16 december då KF förhoppningsvis fastställer kommunstyrelsens budgetförslag. Det är en budget som är offensiv i sina satsningar om man jämför med vad vi anser oss haft möjlighet till tidigare. Jag får nog anledning att återkomma till 2015 i samband med KF.

Denna vecka har vi styrgruppsmöte för resecentrum. Planen har ju varit överklagad vilket bromsat arbetet, men nu tror jag det ska lossna igen. Det är en mycket stor omställning för alla halmstadsbor inte minst under byggprocessen. Jag hoppas få bättre klarhet när det gäller aktuella tidsplaner med mera nu.

Entreprenörsregionen har utvecklingsstämma i Tylösand. Halmstad har tagit sig att koordinera verksamheten under de närmaste åren. Jag tycker det personligen är viktigt att vi fortsätter att titta in mot Småland när det gäller den regionala utvecklingen. Halland har ett fokus på det nordsydliga perspektivet, men det östliga tycker jag framstår som tilltagande intressant om man tar hänsyn till hur näringslivet ser ut.

Jag slås ibland av hur intressant och utmanande det är att verka som kommunstyrelseordförande. För den som är nyfiken på samhällsutveckling så får man verkligen bredden på alla frågor i detta uppdrag. Avvägningen mellan att ha fokus på det som bedöms viktigast för dagen och att samtidigt göra anspråk att ha förståelse för en bred helhet är inte alltid det enklaste.

Sedan en tid bor jag 13 kilometer från Stora Torg i Halmstad, i det natursköna omgivningarna i Kvibille. Jag trivs verkligen bra med att bo på landet och att leva ett liv nära naturen. Det är härligt att kunna följa årstiderna på ett annat sätt än när man bor i en stad. Känslan av lugn är också betydelsefullt när man annars har en yrkesverksamhet som tar en stor del av dagen i anspråk.

Men för den skull önskar jag inte bo avskärmat. Uppkoppling är viktigt. Jag är dessutom aktiv tidningsläsare. Det känns viktigt både privat och i mitt politiska uppdrag att kunna ta del av nyhetsflödet direkt på morgonen.

Nu har Hallandsposten meddelat att utkörningen till min brevlåda upphör den 4/12. Då får jag 1,5 kilometer enkel väg till en ny brevlåda som ska sättas upp. Det är onekligen lite annorlunda i jämförelse med när jag tidigare bodde i lägenhet på Syskonhamnsgatan. Där låg tidningen på hallgolvet varje morgon.

Jag inser att ett privat företag inte kan betala för att köra ut tidningen, samtidigt som vi prenumeranter troligen inte är så intresserade av att betala så mycket mer i avgifter.

Nu får jag alltså bestämma mig. Ska jag fortsätta med morgontidningar i pappersform? Antingen cykla eller promenera i pannlampans sken (gatljus finns som bekant inte på landet) vid 6-tiden på morgonen och försöka se det positiva i att det ger frisk luft och lite motion. Ska jag skippa papperstidningarna och bara läsa digitalt? Eller är det rent av så att det är lika bra att sluta med egna prenumererade dagstidningar?

Men hur blir det då om man ska riva ut ett recept, lösa korsord, stoppa tidningspappret i de våta skorna? Tidningspapper är dessutom perfekt för att göra rent speglar och glasytor med, tända en brasa etc. Det finns många användningsområden förutom att sätta sig i en fåtölj för läsa tidningen. Läsningen är ju grundidén för att hålla sig informerad eller för nöjes skull. Vanans makt är svår att ändra. Dessutom fordrar ju den digitala tidningen en bra uppkoppling. Det är vi inte så vana vid på landet. Titt som tätt är förbindelsen inte på plats.

Jag hade Svenska Dagbladet digitalt ett tag, men gick tillbaka till pappersformatet. Men det är nog lika bra att ställa om till den digitala världen och läsplattor även om läsbarheten och framförallt känslan är sämre. Om fem år kanske det inte finns papperstidningar längre. Finns det alls några prenumeranter?

Det känns lite konstigt att bo så nära den centrala staden och ändå uppenbarligen för långt bort för att utkörning av tidningar till bostaden inte längre kommer att fortsätta.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.