I dag presenterades en enkätundersökning som omfattar över 2100 elever, som svarat på olika frågor om hur det uppfattar sin situation i Halmstad. Svarsfrekvensen är hög, vilket innebär att vi har anledning att sätta tilltro till resultatet. Jag skall här inte gå närmare in på undersökningen, som för övrigt finns på http://www.halmstad.se.

I stället vill jag framhålla en allmän synpunkt och en slutsats av LUPP.

Vi behöver bli bättre på att hitta former för att få reda på vad halmstadsborna tycker i olika avseenden. Jag tror kanske inte att folkomröstningar är det bästa greppet. Det kan fungera i en enskild fråga som är mycket väldefinierad och där det finns tydliga alternativ.

LUPP däremot försöker att fånga en helhet kring ungdomars situation. Nästa gång, om tre år, när undersökningen görs om kommer vi att få intressant information om trender och tendenser som vi behöver förhålla oss till.

Vi jobbar också med SCB för att göra nöjd-medborgarundersökningar. Det gäller således att kombinera det politiska vardagsarbetet i den dagliga kontakten med enskilda människor, med undersökningar och material som speglar större samband och helheter. Då får vi ett intressant underlag för framtida beslut.

LUPP-rapporten ger flera besked. Många innebär nöjda elever. Det gäller inte minst kommunens insatser för en meningsfull fritid. I ett avseende räknar jag, redan nu, med att vi behöver komplettera de insatser som redan görs Det handlar om att minska arbetslösheten. Kommunen har redan satsat sex miljoner för att skapa praktikplatser i kommunal verksamhet. I det konjunkturläge som nu råder bedömer vi i alliansen, att det finns anledning att även jobba med att få fram sommarjobb. Vi har redan flaggat för detta och LUPP ger stöd för att gå vidare.

Jag har haft kontakter med ledningen för arbetsförmedlingen och vi diskuterar för närvarande hur vi kan komma vidare med att ta tillvara de möjligheter som finns i dag på olika håll, främst när det gäller att nå ut till näringslivet.

Annonser