Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen fördes en intressant diskussion om kommunstyrelsens arbetsformer. Skälet var den omorganisation som diskuteras och en vilja att göra KS inte bara till ett forum för beslut, utan även för diskussion.

Jag är glad över att ett samtal kunde föras en vitt papper som grund. Syfte var inte att vid sammanträdet dra bestämda slutsatser, utan i stället att väcka tankar som senare kan omsättas till beslut om förändringar.

Det handlar bland annat om att definiera vilken typ av frågor som är strategiska, hur vi ska jobba med utvärdering och uppföljning och till slut hur KS internt bör organisera sig. Uppföljning och utvärdering har blivit mycket bättre det senaste åren. Snart kommer ett bokslut som inte enbart innehåller siffror, utan även följer upp de av kommunfullmäktige beslutade konkretiserade målen.

De nio målområden vi arbetar med har följts upp med förlängda beredningar. I kommunstyrelsen finns emellertid en vilja att utveckla arbetet. Det krävs en tydligare koppling mellan resultat/utfall och underlag inför kommande budgetarbete.

När det gäller de strategiska frågorna är det också viktigt att resonera kring vad som verkligen är övergripande och samordnande och ska ligga på KS. Men det finns självfallet ett antal strategiska frågor som lämpligen ska ligga i nämnder och bolag.

Fortsättning följer och jag hoppas att vi ska ha en bra bild i samband med att kommunfullmäktige i juni ska besluta om verksamhets- och organisationsförändringen.

Annonser