Det har gått ett par dagar sedan moderaternas kommunala rikskonferens i Göteborg. Jag vill återkomma till de tre ord som lyftes fram under dessa dagar. Frihet, sammahållning och rättvisa är begrepp som känns väldigt rätt för de nya moderaterna.

Jag känner mig personligen tilltalad av det sätt vi nu uttrycker vår politik. Frihetsbegreppet är grunden för oss moderater. Respekten fär varje människas möjligheter att utvecklas och ta ansvar, att göra sina livsval utan att det offentliga ska välja åt dig. Det måste finnas alternativ. I kommunen kan vi till exempel nämna valfrihet i hemtjänsten som ett uttryck bland annat för en ökad personlig frihet.

Sammanhållning är ett annat viktigt begrepp. Det kan kopplas ihop med tillit. Ett samhälle fungerar inte utan att vi människor har tillit till varandra. Det förutsätter att var och en tar hänsyn inte bara till sig själv utan även till omgivningen. Jag tror att frihet att ta ansvar leder till just sammanhållning. Men det fordrar också att vi som har det politiska ansvaret har förmåga att göra helhetsbedömningar, som säkerställer att alla människor har möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Rättvisa är ett ord som i den politiska debatten kan handla om vad som helst. För mig är det en fråga om att det offentliga ska behandla alla lika. Det är ett tydligt syfte med kommunallagen. Men det är framförallt att kunna ge alla lika förutsättningar.

Jag har som ambition att i mitt politiska arbete söka lösningar. Gärna i samförstånd. Går inte det måste man vara tydlig med vad man vill.  Det tror jag man bäst gör om man har som utgångspunkt att försöka lyssna. Man kommer inte alltid att kunna vara alla till lags. Önskemålen om olika åtaganden är oftast mycket större än vad som är möjligt att genomföra. Men att medverka till att den politiska dialogen med medborgare och politiska motståndare kan föras i en anda som skapar möjlighet till sammanhållning av vårt samhälle, det ställer jag gärna upp på som ett moderat signum.

Annonser