På styrelsemötet idag med Halmstads Näringslivs AB diskuterade vi formerna för dialog med det lokala näringslivet. Det är naturligt att göra en summering i slutet på en mandatperiod. Styrelsen är sammansatt både av politiker och näringslivsföreträdare.

Dessutom finns det ett särskilt näringsråd. Styrelsearbete innebär alltid att en del av arbetet handlar om den formalia som hör till en styrelse. Frågan är hur vi kan skapa bättre tid för dialogen. Jag vill föra diskussioner om med företagarna om hur vi vill att näringsklimatat i Halmstad ska se ut idag och om fem-tio år.

Ett bra företagsklimat bygger bland annat på att dialogen är aktiv och handlar om rätt saker. Vi har mer att utveckla på denna punkt. Kanske är det så att styrelsearbetet kan tonas ner och den mer öppna mötesformen som ett näringsråd utgör kan utvecklas?

Det gäller också att finna former för dialog med de olika företagarorganisationer som finns. Det finns relativt många typer av näringslivsorganisationer företrädda i Halmstad. Några är större, som till exempel Svenskt Näringsliv, Sydsvenska handelskammaren och Företagarna. Andra i sin tur är mindre arbetar med lite olika utgångspunkter. Det vore värdefullt att hitta former för en samlad dialog. 

Inför nästa mandatperiod ser jag fram emot att utveckla dessa samarbetsformer ytterligare.

Annonser