Frågan är om alla kommunal verksamhet ska bedrivas i egen regi eller om det ska vara möjligt för andra än kommunen själv att utföra tjänster av olika slag?

Min grundhållning är att man som ansvarig politiker ska vara öppen för olika alternativ. Det är inget självändamål för mig att all drift ska vara kommunal eller privat. Det är inte ägarformen som har ett egenvärde.

Oavsett vilket är det alltid kommunen som har ansvaret för vad som ska göras och att det finns en tydlig definition på vilken kvalité som medborgarna ska mötas av. Det är också kommunens uppgift att göra uppföljningar och omprövningar.

I många kommuner är dessa frågeställningar inte så kontroversiella. Oavsett om det är blått eller rött styre så införs till exempel valfrihet för äldre att välja vem som ska utföra hemtjänst.

Det finns kommunala skolor och friskolor. Det kan vara privata företag som utför entreprenader inom teknisk verksamhet. Under de senaste tio åren har det blivit många aktörer inom äldreomsorg.

I Halmstad kommer en privat aktör att driva Kommunhälsan på uppdrag av kommunen. Inom företagshälsovården finns redan en rad privata aktörer som agerar på uppdrag av kommuner och landsting.

Den viktigaste uppgiften är att säkerställa att det genomgående finns hög kvalitet i verksamheterna oavsett om den drivs i egen regi eller av privata entreprenörer.

Det faktum att man prövar om en verksamhet kan utföras av någon annan än kommunen är inte ett underkännande av den egna verksamheten. Förstudien inför en prövning, blir i sig en indikator, som är viktig för hur man bedömer att en verksamhet kan utvecklas.

Upphandlad verksamhet omprövas med regelbundenhet. Det kan vara efter tre år eller fem år eller andra intervaller. Det tror jag i sig leder till att beslutsfattande politiker tvingas till att diskutera innehållet och måluppfyllelsen i verksamheten på ett annat sätt än om den alltid drivs i egen regi. I det senare fallet finns en risk att politikerna arbetar mer med hur verksamheten bedrivs. Det tycker jag de som jobbar inom området ska ägna kraft åt. Politiken ska bestämma vad som ska göras, vilka övergripande mål som ska finnas och vilka resurser som står till förfogande.

Annonser