I samband med att skatteintäkterna minskade beslutades om en rad åtgärder för att minska kostnaderna i kommunen. Alliansen valde att att göra en stor utgiftsminskning inom teknik- och fritidsnämndens område. Syftet var att i största möjliga mån upprätthålla god service inom förskola, skola, äldreomsorg och andra omsorger. Vi värnade kärnverksamheterna och prioriterade omsorgerna. Men som det ofta blir så blir debatten som hetast när det gäller kultur, parkskötsel, idrott och gator.

Dessutom höjdes skatten med 75 öre, vilket visar att Alliansen var beredda att agera för att säkerställa servicen inom de grundläggande välfärdstjänsterna.

En av åtgärderna för att reducera utgifterna blev att minska på gatubelsyningen under del av natten. Den åtgärden sparade 4 miljoner kronor, samtidigt som den är möjligt att snabbt återställa när det finns en ekonomi i balans.

Teknik- och fritidsnämnden arbetar nu med att analysera effekterna av att gatljuset är delvis släckt under vissa perioder för att för att kunna göra en prioritering av sin budget för 2011. Självfallet vore det bra om det gick att klara en budget med fullt ut använda gatljus, men det kommer beslut om det i november.

Teknik- och fritidsnämnden har ett ekonomisk utfall för de första sju månaderna 2010 som visar ett underskott på drygt 10 miljoner kronor. I stort sett hela beloppet är hänförligt till ökade kostnader för snöröjning. Det finns med andra ord inte pengar för att nu tända upp utan att i så fall prioritera bort andra verksamheter.

Socialdemokraterna kommer säkert att hävda att de tänker tända direkt. Oppositionen har i denna valrörelse slagit något av rekord i att ställa ut vallöften som den inte har ekonomisk täckning för.

I den budget som de föreslog för 2011 finns ca 257 miljoner kronor avsatta till Teknik- och fritidsnämnden. Alliansens förslag, som kommunfullmäktige antagit, innebär en budget på ca 275 miljoner till samma nämnd. Ett klart högre anslag. Vi har 20 miljoner till gatuunderhåll. Socialdemokraterna har inte några extra medel till gatuunderhållet utan skjuter frågan framför sig för att inte nu stöta sig med väljarna.

Räknar man med de prioriteringar som (S) förordar inom teknik- och fritidsnämndens område, så finns det således inte några pengar avsatta i deras budget varken till gatljus eller det eftersatta gatuunderhållet. Om (S) lovar tända gatljus måste man således redovisa vad man avser att prioritera bort, eftersom det inte ens i deras egen budget finns pengar till detta ändamål.

Alliansens ambition är nu att hitta lösningar som skapar förutsättningar för tända gatljuset 2011. Elpriset är lägre nästa år vilket ökar förutsättningarna, men det vore onansvarigt att lova något som det inte finns pengar för i beslutade budgetar. Alliansens arbetssätt präglas av att vi tar ansvar för en ekonomi i balans och vårt löfte till väljarna är att arbeta för en god ekonomisk hushållning även under nästa mandatperiod. På så vis skapar vi förutsättningar för att välfärdens kärna kan utvecklas ytterligare.

Annonser