I förra veckan besökte jag tillsammans med ett par av kommunråden och personal från Stadskontoret Helsingborg. Det är en intressant kommun för Halmstad att jämföra sig med. Den ligger i en arbetsmarknadsregion som delvis överlappar vår egen. Stråket från Halmstad och söderut kommer att bli allt viktigare. Pendelingsavstånden krymer. Den 12 december invigs Citytunneln i Malmö. Restiden med tåg till Köpenhamn minskar till mellan 1 timme och 50 minuter upp till 2 timmar och 10 minuter. Tunneln genom Hallandsåsen kommer enligt nuvarande planer att vara klar 2015. Kapaciteten på spåren ökas väsentligt.

I det kortare perspektivet finns det anledning att titta på vad Helsingborg har gjort och gör för att öka antalet resenärer med stadsbussarna. I Halmstad har det inte skett någon signifikant ökning de senaste åren. I Helsingborg ser vi en ökning.

En intressant attityd till frågan att kommunen inte ökar sina satsningar på kollektivtrafik. I stället säger man ”vi utvecklar kommunen genom ökat utbud och ökad attratktionskraft när det gäller kollektivtrafiken”. Jag tycker det förhållningssättet är intressant. Det speglar idé om att goda förutsättningar för resande i enkommun är en fråga om hela kommunens utveckling.

I Helsingborg brottas man med att delar av vägnätet kanske måste avsättas enbart för bussarna. Vi har samma läge i Halmstad där det i transportplanen förs resonemang om att biltrafiken på Slottsbron kan behöva minska för att skapa förutsättningar för bussfiler.

I Helsingborg har kommunen och operatören Arriva ett tätare samarbete än vad som varit fallet i Halmstad. I projektet Närhet Halmstad vill vi nu skapa bättre förutsättningar för ett samarbete om trafikutvecklingen i vår kommun.

Jag tror också att vi kan öka centrums attraktionskraft genom kollektivtrafiken. Färre bilar i centrum och bussar som erbjuder goda möjligheter att ta sig till centrum och handla kan också skapa ett mervärde för centrumutvecklingen.

I Helsingborg satsar man stort på ett nytt resecentrum, liksom vi. Sammantaget känns det som en god idé att fortsätta idéutbytet för Helsingborg i denna fråga. Men jag menar att den övergripande frågan om regionförstoring (ej ny regional administrativ indelning) i meningen hur människor och näringslivet agerar utanför vår egen kommun också är intressant. Halmstad måste ha perspektiv och se utvecklingsmöjligheter i olika avseenden både mot Göteborg och Helsingborg/Malmö.

Annonser