Det är naturligt att hösten efter ett valår ägnas tid åt att utse nya förtroendevalda till olika uppdrag. Den processen är nu i avslutad. Jag tycker diskussionerna inom Femklövern i Halmstad gått bra. Det finns en känsla av förtroende och samarbetsvilja från alla parter.

För oss som arbetar inom kommunstyrelsen ser agendenda annorlunda ut nästa år. En ny utskottsorganisation kommer att påverka sättet att arbeta. Bland annat hoppas jag att det ska bli mer tid för uppföljning av det som sker i vår kommun.

Vi har i dagarna också börjat tala om de övergripande målen inför arbetet med planeringsdirektiven. Det är naturligt att göra det efter ett val, men också för att vi behöver se över och utveckla målen inom ramen för vår visionsstyrning.

En ambition är att begripliggöra målen genom att tydligare beskriva det långsiktigt önskvärda läge som politiken ska leda fram till. De konkretiserade målen kan dessutom blir tydligare. Det är inte helt enkelt, men jag tycker att vi kommit långt under de fyra år som gått. Från ett system med ekonomistyrning så har vi nu ett läge där målen och kvaliteten i verksamheten diskuteras på ett helt annat sätt. Det är bra!

Under de närmaste veckorna kommer en hel del tid att användas för måldiskussion så att vi är rustade för arbetet med planeringsdirektiven. Nu är den ekonomiska tillväxten i landet är god, så borde det finnas bättre förutsättningar att diskutera de eventuella omprioriteringar av kommunal verksamhet som är nödvändig. Vi måste ständigt medverka till att uteckla den kommunala servicen.

Annonser