I dag har både ledningsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet haft sina första sammanträden för mandatperioden.

KSU föreslår att avtalet med Decathlon godkänns, liksom avtalet med Biltema. Det kan komma att betyda cirka 70 nya arbetstillfällen i sportföretaget och 80-100 nya anställningar hos Biltema. Jag är glad över att företag väljer att nyetablera sig respektive utvidga sin verksamhet i Halmstad. Företagen har naturligtvis gjort analysen att det finns goda förutsättningar i Halmstad.

Ett annat viktigt ärende är handlingsprogrammet för bostadsförsörjning. Det ärendet bordlades för diskussion i partigrupperna. Det finns goda skäl att göra så bland annat eftersom riktlinjer för bostadsbyggandet och en relativt detaljerad plan för tänkbara större projekt finns med i planen. Planen blir naturligtvis vägledande för kommunens planarbete.

Jag bedömer att planen kan komma att behöva tillföras en dimension som gör att det stora projekten inte blockerar för mindre enstaka byggnation. Kommunen uppgift är ju i första hand att bygga sin planering på behovet av bostäder. Det framgår av planen att den tänkta befolkningsutvecklingen motsvarar ett behov av 4400 nya bostäder 2020 och ca 8000 2030. Det torde innebära ett snitt på cirka 400 nya bostäder per år.

Det är en betydande mängd. Därför är det glädjande att det finns många aktörer som är beredda att bygga.

Annonser