Idag genomfördes för första gången diskussionssammanträden med kommunstyrelsen. Em knapp arbetsdag var avsatt för att tala om processen kring översiktsplanen, utveckling av strandservice och handlingsprogrammen funktion i den kommunala styrningen.

Jag kan konstatera att det blev mycket bra diskussioner. Jag tror att ledamöterna uppskattade möjligheten att få diskutera dessa ämnesområden innan eventuella beslutspunkter är framme. Ja, i detta fall till och med innan frågan är ett ärende i det kommunala beslutssystemet.

Halmstads stränder och områdena i anslutning till stränderna är en ovärderlig tillgång för halmstadsborna och våra besökare och förknippat med Halmstad som destination. Det gäller därför att på ett övergripande plan skaffa sig en uppfattning om hur vi vill förädla strandremsan. Det skulle kunna bli ett viktigt inspel till översiktsplanen som ska beslutas 2013.

En viktig fråga att förhålla sig till är i vilken utsträckning det ska skapas förutsättningar för strandservice på själva stranden. Personligen tror jag det vore av värde om kommunen tydligare kan peka ut vilka förutsättningar som ska gälla generellt för etableringar på stränder och vilka stränder. Behovet av service är naturligtvis olika på de olika platserna i kommunen. Ska Halmstad behålla som attraktionskraft som turistort behöver vi bättre ta reda på vilken typ av service som fordras.

Det gäller också olika typer av boenden. Det behövs boenden för olika behov och prislägen. Det har till exempel inkommit förslag om att bygga hotell ovanför livräddarstationen. I den delen har vi i politiken gjort bedömningen att det inte är lämpligt eftersom det finns alltför många problem som följer med det.

Det förhindrar  inte att det finns anledning att titta på övriga platser som finns utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Tylösand.

Nu blir det samhällsbyggnadsutskottet och de politiska partierna som kommer att ta till sig den förda diskussionen.

Kommunstyrelsens diskussion visade också på intressanta möjligheter att involvera kommunfullmäktige mycket tidigt när det gäller arbetet med översiktsplanen. Det ska bli spännande och se vilka innovationer i arbetssätt som vi kommer att pröva framöver.

Annonser