Näringslivet i Halmstad har allmänt sett goda förutsättningar. Från kommunens sida finns flera olika funktioner som ska understödja företagen och skapa bättre förutsättningar både för nya och gamla företag. Under senare år har mötesplatserna mellan kommun och företag blivit fler. Samtidigt har näringslivsbolagets entreptrenörskola lockat många deltagare. En ny kurs startar inom kort. Företagslotsen har utvecklats.

Nästa steg i är att utveckla det strategiska arbetet. Där ingår att på ett tydligare sätt kombinera visionen för det lokala och regionala näringslivet med arbetsmarknadsperspektivet. Vi behöver på ett bättre sätt beskriva målbilden för hur näringslivet ska se ut i ett längre perspektiv och hur företag och utbildning kan samverka.

Vi deltar också i arbetet med den regionala tillväxtplanen. Kommunstyrelsen har efter den omorganisationen ansvaret för samhällsplaneringsfrågor samt mark- och exploateringsfrågorna.

Jag vill också hitta vägar för att skapa ännu bättre former för dialog mellan kommunen och näringslivet.

Sammantaget finns det därför skäl att se över hur näringslivsarbetet i kommunen ska organiseras i framtiden. Kommunstyrelsens ledningsutskott kommer på tisdag att ta ställning till ett utredningsuppdrag till kommunchefen som ska lägga fram några olika alternativ till organisatorisk lösning.

Jag räknar därför med att HNAB kommer att ha en VD från den 1/9 som arbetar som tillförordnad intill dess att en ny organisation är beslutad.

Annonser