Arbetet med ägarstyrning av de kommunala bolagen har successivt utvecklats under förra mandatperioden. I hela kommunsverige talas det idag mycket mer om betydelsen av tydlig ägarstyrning och ett kompetent styrelsearbete.

Under förra mandatperioden beslutades om ägardirektiv som till sin form innehöll all de delar som bör ingå. Förändringar av redaktionella och formella skäl har gjorts löpande.

Jag tycker det är bra att göra en övergripande översyn i början på varje ny mandatperiod. Kommunstyrelsens ledningsutskott kommer därför på sitt sammanträde den 23/8 att diskutera tidsplan och form för en översyn som också ska ta ställning till det sakliga innehållet i ägardirektiven. Syftet är att kommunfullmäktige i december ska ta samlad ställning i frågan.

Det är alltså läge för oss politiker att överväga om syftet med det ena eller andra bolaget ska ändras eller i vart fall justeras. Detta är en diskussion som känns angelägen och som jag räknar med at vi kommer att ägna en hel del tid åt i höst

Annonser