De senaste veckorna har frågan om hur kommunen på bästa sätt ska skapa förutsättningar för näringslivets utveckling diskuterats. Bland annat har kommunens organisation tagits upp och ett utredningsförslag lämnats.

Jag tycker det är bra och riktigt att ifrågasätta de strukturer vi arbetar med. Det ska vi fortlöpande göra i olika avseenden. I de resonemang jag fört den senaste tiden framkommer, tycker jag, en bild som visar att det mer handlar om ett behov av nya arbetssätt, som kanske inte behöver leda till helt ny organisation. Däremot nya instruktioner, mandat och rutiner.

Jag vill hitta en lösning som innebär att vi i Halmstad kan erbjuda till exempel en personlig handläggare för företagare. Det kan vara en person som har sin tjänst i en av våra förvaltningar eller i ett av våra bolag, men som kan ingå en grupp av företagshandläggare som får en särskild kompetens att arbeta med de frågor de handlägger i ett näringslivsperspektiv. På det viset vill jag lyfta fram betydelsen av attityd, bemötande, ”ett besked” för hela kommunen, möjligheten att hela tiden kunna lämna en samlad information om hur ett ärende ligger till. En person i kommunen får samtidigt överblick över ett ärende och skulle kunna få mandat att agera för att processen ska flyta smidigt.

Jag räknar också med en ökad grad av samordning mellan näringslivsbolaget och vårt destinationsutvecklingsbolag i och med att de samlokaliseras. Det betyder att jag i nuläget inte bedömer att bolagen behöver vara en del av ett nytt sammanslaget bolag.

Kommunstyrelsen ska emellertid utveckla sin roll för det strategiska och övergripande näringslivs- och arbetsmaknadsfrågorna. Det kan krävas förtydliganden i reglementen och verksamhetsplaner, liksom ansvarsfördelning mellan olika tjänstemän och enheter.

En annan del i denna diskussion är formerna för de löpande kontakterna med näringslivets företrädare. Även i detta avseenden finns det skäl att tänka i nya banor. Styrelsen för näringslivsbolaget är har idag en blandad sammansättning. Dessutom finns ett näringslivsråd. Till detta kommer självklart löpande informella kontakter. Även i detta avseende finns en potential för nytänk.

För mig är det angeläget att relativt snabbt se resultat av de ambitioner som finns. När jag talat med olika människor ser jag en risk för att större omorganisationer gör att vi initialt kanske tappar fart så att de reella förändringarna som företagen efterfrågan äger rum först efter en längre omställningsperiod.

Det återstår flera frågor att lösa innan vi är klara att till ledningsutskottet den 7/2 lägga fram ett förnyat uppdrag till kommunchefen med anledning av utredningens slutsatser och de överväganden som nu görs i de politiska partierna. Jag är för min del fortfarande öppen för synpunkter i denna fråga, både från andra partier och övriga intresserade.

Annonser