Det känns mycket bra att en tydlig politisk majoritet ställt sig bakom det förslag till handlingsprogram för hållbara transporter som nu är på väg fram till kommunfullmäktige i februari. Arbetet med planen har pågått under flera år. Men så är det också ett omfattande dokument med ambitionen att fungera som underlag för beslut med sikte på år 2030.

Nytt planen är bland annat synen på olika sätt att förflytta sig. Tidigare har vi inte talat om särskilda åtgärder för gångtrafiken. Nu är gång och cykel uppdelat. Cykel som transportmedel får en betydligt högre status genom att särskilda superstråk för cykel lyfts fram som en möjlighet att användas som det kanske viktigaste transportmedlet för många inte minst för att ta sig till och från arbetet. Eftersom nationella studier visar att cirka 50% av alla bilresor är kortare än 5 kilometer, så menar jag att det finns en betydande potential för fler att i framtiden använda cykel om cykelvägnätet upplevs som tillgänglig och säkert.

Planen uttalar att biltrafiken ska ha god framkomlighet i huvudvägnätet, men samtidigt är det en tydlig ambition att minska biltrafiken främst i de centrala delarna. När vi säger minska så skall samtidigt hänsyn tas till att folkmängden ökar. Antalet bilar kommer sannolikt att bli fler, men inte öka i samma takt som befolkningen eftersom ett förbättrat utbud av möjligheter till gång, cykel och kollektivtrafik gör att fler väljer att förflytta sig på andra sätt än med bil.

Vi kommer att arbeta efter fyrstegsprincipen. Det innebär att enklare förändringar väljs först och stora investeringar sist. Det betyder att vi ett evemtuellt beslut om en ny bro över Nissan blir aktuell i ett senare skede, kanske någon gång kring 2020-2030. Då kommer vi att se om behovet av ny bro kvarstår efter att en rad andra åtgärder vidtas. Å andra sidan kan en kombinerad gång, cykel och bilbro över Nissan innebära en fin möjlighet att ta sig med cykel eller promenera längs kusten. Jag bedömer också att en ny bro kommer att behövas om utbyggnaden av bostadsområden på Söder och Tullkammarkajen förverkligas.

Jag rekommenderar alla som är intresserad av Halmstads utveckling att ta del av transportplanen och läsa alla delar.

Annonser