I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2012 är en av punkterna att vi ska utveckla formerna för invånardeltagande, inte minst när det gäller samhällsbyggnadsprocessen. Igår genomfördes ett seminarium arrangerat av samhällsbyggnadskontoret på detta tema. Det var mycket givande att kunna föra en utvecklande diskussion med både tjänstemän och politiker.

Vi talade bland annat om hur vi kan utveckla invånardeltagandet som ett stöd i beslutsfattandet. Men det är inte säkert att det finns enkla eller självklara lösningar för hur detta ska uppnås. Samhällsbyggnadsprojekt är ofta konplexa processer med många inblandade intressenter. Dessutom finns det motstående intressen. Ett sådant är att det ställs krav på kommunen att snabbt få fram nya planer så att det går att komma i gång med byggen av olika slag. Å andra sidan så kan det ju vara så att om fler människor haft möjlighet att uttrycka sin mening i processen så kommer det att sannolikt ta längre tid att ta fram en detaljplan. Men samtidigt kanske planen får en större acceptans. Vi har ju ett läge där väldigt många planer överklagas.

Genom att tidigt och tydligt visa konsekvenser av föreslagna förändringar så är det sannolikt möjligt arbeta med planer på ett bättre sätt. Vi har idag helt andra möjligheter att tidigare att vara transparenta. Ny teknik gör att information kan tillgängligöras på ett annat sätt. Den lagstadgade processen enligt PBL uppfyller kommunen fullt ut, men det innebär ju inte att den motsvarar ett modernt sätt att komunicera. De samrådsmöten vi traditionellt arbetar med når ofta inte fram till breda målgrupper.

I arbetet med den nya översiktsplanen finns ambitioner att hytta nya sätt att arbeta. I onsdag genomfördes en särskilt aktivitet i rådhuset till nybliva föräldrar. Entréplanen fylldes med barnvagnar vid lunchtid och det fördes en dialog fördes om olika scenarion för Halmstads utveckling. Det är oftast inte föräldrar med barn som kommer till samrådsmöten.

Jag ser verkligen fram emot att både politiker och tjänstemän successivt kommer att arbeta på nya sätt för att bredda invåndardeltagandet, vilket i förlängningen  kommer att leda till bättre och mer förankrade beslut tror jag.

Annonser