Ekonomirapporten för årets två första månader redovisade på ledningsutskottet igår. Prognosen för 2012 pekar på ett underskott på 8,9 miljoner kronor i stället för ett planerat överskott på 58,2 miljoner kronor när det gäller resultatet för Halmstads ekonomi.

Jag är medveten om att det historiskt sett brukar skilja ganska stora belopp mellan prognoser som görs i årets början jämfört med de slutliga resultatet. Likväl finns det anledning att vara mycket uppmärksam på att inte kostnaderna springer iväg. Främsta anledningen är emellertid inte att förvaltningarna inte håller budget.

Det handlar i stället om att skatteintäkterna förväntas bli lägre än vid budgeteringstillfället. Ersättningen från inkomstutjämningssystemet är hela 43 miljoner kronor lägre. Pensionskostnaderna är 10 miljoner kronor högre, samtidigt som finansnettot minskar på grund av lägre räntenivåer.

Det paradoxala är att vi som jobbar med budget verkligen överväger varje beslut noga. Men det är faktorer som vi själva inte har direkt inflytande över som gör att reslutatnivåerna svänger kraftigt. Det känns onekligen frustrerande. 

Utmaningarna blir inte mindre av att utgångsläget för budgetarbetet 2013. Även om vi inte tillskjuter en enda krona utöver det som redan finns med i planeringsdirektivet så bedöms 2013 lämna ett resultat på drygt 1 miljon kronor i överskott.

Allt annat lika blir i praktiken en ny satsning detsamma som underskott i den kommunala budgeten.

Det finns hela tiden ambitioner både bland tjänstemän och politiker att utveckla verksamheten genom nya ekonomiska medel. Jag tror att det stora frågeställningen inför budgetarbetet blir hur vi på bästa sätt kan disponerna den nuvarande kostnadsmassan på drygt 4 miljarder kronor.

 

Annonser