Igår presenterades en lagrådsremiss, som om den omsätts i lagförslag och riksdagsbeslut kan få stor betydelse för möjligheten för landets kommer att hantera sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

I lagrådsremissen föreslås att möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid, och därigenom möta konjunkturvariationer, förstärks. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet.

Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.

Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommuner och landsting ska ha i sin verksamhet.

I lagrådsremissen görs även bedömningen att en statlig kommunstabiliseringsfond inte bör införas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. En möjlighet införs att även reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret
2010.

Jag välkomnar verkligen detta förslag. Halmstad har en tradition av god ekonomi. Det ska vi fortsätta att ha. Möjligheten att använda överskott från goda år vid tillfällen då ekonomin är sämre skapar bättre förutsättningar jämna ut resultaten så att verksamheterna kan fungera bättre långsiktigt

Annonser