Halmstads kommun har förhållandevis få internationella utbyten på kommungemensam nivå. Det mesta sker i verksamheterna inte minst i våra skolor.

Jag tycker det är viktigt att vara informerad om utvecklingen i andra länder. När jag tillträdde min nuvarande befattning för cirka sex år sedan hade jag ambitionen att vi i Halmstad skulle öka våra internationella kontakter.

Det är emellertid inte funnits utrymme för kommunstyrelsen att göra detta, tyvärr.

Halmstad har ett traditionellt vänortsutbyte med Gentofte i Danmark, Stord i Norge och Hangö i Finland. Kommunledningarna träffas vartannat år för ett erfarenhetsutbyte. Nu sker detta under ett par dagar i början på veckan med Hangö som värd.

Nästa gång, 2014, är Halmstad värd.

Jag är personligen intresserad av den nordiska dimensionen. Det finns likheter i våra sätt att styra kommuner, men också oväntat stora skillnader. Finland och Sverige är mest likt. Danmark har nyligen gnomfört en stor kommunreform och Norge präglas av sina många små kommuner. Kring detta går det att föra intressanta samtal.

Annonser