Under lång tid har frågan om tillstånd för vindkraftspark Skedala-Enslöv varit aktuell. Men det är nu som Länsstyrelsen anmodar kommunen att ta ställning.

Det är en komplex fråga. Samtidigt som det är viktigt att kunna bygga ut fossilfri energiproduktion så finns det också en rad andra intressen att ta hänsyn till när man bestämmer om ett område är lämpligt för vidkraftsetablering.

I Halmstads kommun finns f.n. tolv stycken i bruk varande vindkraftverk. I vindkraftplanen finns tre prioriterade områden där det är särskilt lämpligt med etableringar.

Det nu aktuella området i Skedala-Enslöv ligger i ett utredningsområde. Det betyder att det fordras en grundlig utredning för att kunna göra en avvägning mellan olika intressen.

Nu har Försvarsmakten redovisat riksintressen för totalförsvaret avseende hinderfria områden för flygsäkerhet. Samtliga av de sökta verken utom ett ligger inom ett sådant område. Det finns därför ingen anledning att gå vidare att utreda endast ett verk.

I och med att frågan har stort allmänintresse så har vi valt från Femklövern och socialdemokraterna att redan nu uttala oss om våra avsikter i frågan även om det återstår formell behandling i utskott och kommunstyrelse under mars.

Annonser