Idag på förmiddagen presenterade Femklövern i Halmstad sitt förslag till budget för 2014 och planeringsdirektiv för 2015-2016.

Förslaget har ett fokus på barn och unga. Det märks genom ökade anslag till förskola och skola. Men också genom ett relativt kraftigt ökat anslag till socialnämnden som det senaste året fått kraftigt ökade kostnader på grund av ett ökat behov.

I en budget finns det både smått och stort i ekonomiska termer. Jag är särskilt glad över att vi ökat anslaget till Kulturskolan som nu får möjlighet att minska och kanske även helt ta bort köerna till verksamheten.

Kulturskolan i Halmstad spelar en helt central roll för våra ungdomars möjligheter att utvecklas när det gäller sång, musik, dans och andra kluturella uttryck.

När det gäller de stora pengarna så kommer det att hända mycket när det gäller transportinfrastrukturen. Gång, cykel och kollektivtrafiken får bättre förutsättningar. Näringslivets möjligheter att fungera i Halmstad blir avsevärt bättre genom nya trafikanläggningar i anslutning till E6.

Jag vill samtidigt framhålla att detta är en budget med underskott. Tack vare den nya möjligheten till resultatutjämning blir slutresultatet 0. Men vi står inför stora utmaningar 2015 och 2016. Kostnadsökningarna måste vara i nivå med intäkterna. Vi kommer att få återkomma till hur vi ska hantera 2015 och 2016 som inte är i balans.

Det känns bra att vi inom Femklövern har ett så bra samarbetsklimat att vi kunnat ta oss igenom budgetarbetet på ett konstruktivt sätt trots de svåra ekonomiska förutsättningarna.

Annonser