Under hela våren har det diskuterats ett eventuellt kommande förslag från EU-kommissionen som rör möjligheterna till offentligt stöd till flygplatser.

Jag var igår i kontakt med EU kommissionens kontor i Stockholm för att försöka bringa klarhet i frågan. Idag har kontoret lagt ut ett pressmeddelande om saken. Så här står det i pressmeddelandet:

Stockholm den 13 juni 2013

Med anledning av den debatt som pågår om statligt stöd till regionala flygplatser vill EU-kommissionen förtydliga att något förslag om nya riktlinjer ännu inte lagts fram, varför de synpunkter som nu uttrycks endast är spekulationer.

När utkastet presenteras inleds en konsultationsprocess. Den pågår i tre månader och under denna period är alla intresserade och berörda parter välkomna med sina synpunkter. Utkastet till nya riktlinjer planeras komma under de närmaste veckorna

Syftet med de nya reglerna som är under bearbetning är i huvudsak att se till att resenärernas behov tillgodoses, samtidigt som lika villkor garanteras på den inre marknaden och att skattebetalarnas pengar används väl.

Kommissionen vill understryka att vi har full förståelse för att tillgängligheten till många regioner inom EU kräver regionala flygplatser. Detta är särskilt fallet för ett medlemsland som Sverige där långa sträckor ofta måste täckas med flyg.

Riktlinjerna kommer att ange på vilka villkor investeringsstöd till flygplatserna kommer att tillåtas. Dessutom kommer det att förtydliga situationen för driftsstöd till flygplatser.

Viktigt att framhålla är också att en flygplats kan av den berörda medlemsstaten definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Detta kan i så fall möjliggöra statligt stöd.

Detta innebär som jag ser det att det ännu inte finns något förslag från kommissionen som vi kan läsa. Självklart behöver detta följas nog från svensk sida eftersom utfallet är av stor betydelse för möjligheterna till inrikes flygtrafik i Sverige.

Jag kommer att ta upp frågan inom Regionkommittén och med företrädare för den svenska regeringen.

Annonser