Naturbruksgymnasierna är viktiga för att förse de gröna näringarna med välutbildad arbetskraft. Antalet sökande till skolorna på Munkagård och Plönninge har de senaste åren tyvärr varit starkt vikande.

Region Halland har under flera år tvingats till ekonomiska anpassningar vilket också innebär stigande elevavgifter. Det har rimligen stått klart för många att det i längden inte är möjligt med två skolor i Halland. Vid regionstyrelsens sammanträde idag hade vi därför att ta ställning till ett förslag om samlokalisering.

Inför beslutet har ett gediget utredningsunderlag redovisats. Den första frågan man kan ställa är vad man skulle vinna på att fortsätta att utreda? Efter en omfattande diskussion bedömer jag ett en fortsatt utredning förvisso skulle kunna ge vissa svar.

Men när vi vägde för och nackdelar mellan beslut idag och mer utredning, så vägde ansvaret för att kunna ge elever och personal besked nu och ökade underskott tungt.
Ett icke beslut idag om samlokaliseringsort hade betytt att båda skolor skulle drivas fram till 2017 i stället för 2016. Det leder till en merkostnad på många miljoner kronor utöver de ekonomiska anpassningar som under alla omständigheter måste ske.

Båda skolor har rimligt goda förutsättningar för de flesta utbildningar. I ett viktigt avseende nämligen djur/häst så kan den inte flytta till Munkagård.
I och med att beslutet blev att samlokalisera till Munkagård så kommer den kompetens och anläggning som finns i Plönninge att få utvecklas i nya former. Regionstyrelsen fattade ett särskilt beslut om att uppdra åt regionkontoret att med olika aktörer pröva att ta tillvara de möjligheter som finns på Plönninge.
Antalet sökande till utbildningen är mycket lågt. I dagsläget färre än tio sökande och trenden ser inte ut att öka.

Jag tycker det var ett svårt beslut eftersom både Plönninge och Munkagård har stora förtjänster. Men vid en sammanvägd bedömning av alla fakta finner jag att det var bättre att fatta beslut idag än att bidra till fortsatt osäkerhet i en fråga som varit aktuell under lång tid.

Det återstår nu två läsår på båda skolor. Nu gäller det att på olika sätt söka möjligheter till ytterligare samverkan och utveckling i länet av gymnasieutbildningarna.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Dag Hultefors, som också deltagit i dagens sammanträde, och jag har inför dagens beslut haft en tät kontakt och vi diskuterar nu olika vägar för att se nya möjligheter framöver.

Annonser