Jag fick nedanstående artikel publicerad i Hallandsposten den 23 juli. Jag lägger nu även ut den på bloggen.

Förändringar av Sveriges regionala indelning har diskuterats flera gånger. Nu verkar regeringen ha bestämt sig för att genomföra en förändring i snabb takt. Regeringen vill se ”ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting”. Redan den 1 januari 2019 vill man se de första nya länsindelningarna.

Utgångspunkten i regeringens utredning är att indelningen ska ”utgå från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regioner”. Enligt min tolkning är avsikten inte är ett antal län ska slås ihop, utan om att man ska börja från början och skapa helt nya administrativa regioner. Det är ett helt nytt förhållningssätt som tidigare utredningar inte prövat.

För vår del kan en ny indelning innebära slutet för Halland som en enhet. De norra kommunerna kan bli en del av en storregion som utgår ifrån arbetsmarknaden i och omkring Göteborg, samtidigt som kommunerna i de södra delarna av Halland slås ihop med delar av kommunerna i nuvarande Region Skåne och/eller kanske ett antal småländska kommuner.

För Hallands och Halmstads del är jag bekymrad. Halland har goda möjligheter att fortsätta fungera som en region. Arbetspendlingen är omfattande. Vi har goda förbindelser med såväl arbetsmarknaderna norrut som öster- och söderut. Här finns högskola, försvarsmakt, ett flertal statliga myndigheter, ett vitalt näringsliv och tillväxten är god. Samarbetet inom vår region såväl som med andra strategiskt viktiga aktörer utvecklas hela tiden.

Med en ny indelning skulle Halmstad riskera förlora sin position som residensstad. Halmstads funktion som ett administrativt centrum för hallänningarna är viktig för bredden på den halländska arbetsmarknaden. Här finns arbetsplatser som lockar till sig välutbildad arbetskraft.

Det initiativ som den socialdemokratiskt ledda regeringen nu har sjösatt är, som jag ser det, ett hot mot Halland och Halmstads förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas i den utsträckning som sker idag.

Den ovisshet kring Hallands framtid som utredningen leder till, innebär att vi nu måste fördjupa arbetet med att analysera vad en förändrad länsindelning skulle innebära för Halland och Halmstad.

Halland är landets sjunde största län befolkningsmässigt. Vi har god tillväxt och befolkningen växer snabbt. Är det rimligt att tro att förutsättningarna blir ännu bättre om länet splittras och blir en del av nya storlän? Jag tillåter mig att vara skeptisk.

Annonser