You are currently browsing the category archive for the ‘EU/Regionkommittén’ category.

Det är inte helt enkelt att dra några entydiga slutsatser kring EU-valresultatet.

Naturligtvis är moderaternas valresultat en besvikelse. Jag upplevde själv många positiva möten särskilt under valrörelsens sista vecka. Men när man ser helheten gäller den gamla sanningen att man måste vara mycket ödmjuk inför det faktum att val inte vinns på gamla meriter.

Väljarna har makten och i detta val innebar det en jämnare fördelning av rösterna mellan partierna.

De två partier som varit tydligast med att man tror på Europasamarbetet var (M) och (FP). Det var också de partier som straffades mest av väljarna. Det finns skäl att fundera närmare på vad det står för.

Halland behåller sin position som ett av landets starkaste moderata län. I Halmstad fick (M) ett något större stöd än i riket, men det var på marginalen.

För Allianssamarbetet var det naturligtvis bra att (C) och (KD) klarade spärren.

En reflektion jag kan göra är att toppkandidaterna troligen spelat mindre roll i detta val än vad vi är vana vid. (SD) gick fram två mandat med helt okända toppnamn. När det gäller (FI) är Gundrun Schyman känd, men hon stod inte på listan. Marit Paulsens (FP) position som dragare för sitt parti var inte lika tydlig som tidigare.

Intressant kan personvalet bli i centerpartiet. Partiets väljare brukar personkryssa i högre grad än i andra partier. Det skulle inte förvåna mig om det på onsdag visar sig att en annan kandidat än nr 1 kommer in.

Sammantaget är jag mest orolig för att partier med extrema uppfattningar fick så många platser i Europaparlamentet. Det känns olustigt. Det blir därför en viktig uppgift att mobilisera de krafter som ställer upp för frihetliga värden, mänskliga rättigheter, tolerans och öppenhet.

Annonser

Med ett fåtal dagar kvar till valdagen den 25 maj då vi ska utse 20 svenska parlamentariker, så upplever jag ett stigande intresse. Det är svårt att bedöma hur många som kommer att rösta.

Ska jag gå på min intryck från de dörrknackningar jag gör runt om i Halmstad, så är det betydligt fler som nu säger att de ska rösta än vad som var fallet bara för någon vecka sedan. Det kan naturligtvis vara tillfälligheter, men jag hoppas att det är så.

För egen del fick kampanjen extra fart under Carl Bildts besök i Halmstad. Kul att vi kunde genomföra ett klassiskt torgmöte, även om ljudet strulare i början, så gick det inte att ta miste på intresset från allmänheten när Bildt var tillbaka i födelsestaden. Givetvis iförd klassisk tröja trots värmen.

CF + Bildt

För mig är EU-valet viktigt eftersom jag vill ha kandidater som driver frågor om tolerans och öppenhet, om frihandel och färre handelshinder, om fred och stabilitet i Europa. Det fordrar kandidater som tror på ett starkt Europa som är beredd att jobba för att Europa enas om ståndpunkter i relationen gentemot andra stormakter och som förstår betydelsen av samarbete och samverkan.

På den moderata listan finns personer som har den kompetensen med Gunnar Hökmark i spetsen.

Ett Europa i fred och frihet är min enkla vision. Det låter självklart, men det låter sig inte göras utan en politik som har det som uttalat mål.

En gång per månad träffas kommun- och landstingspolitiker i SKL:s regi inom ramen för SKL:s beredningar. Det är ett utmärkt forum för att få ökad kunskap om vad som är på gång i olika avseende. När den moderata gruppen möts har vi ofta besök av någon företrädare för regeringen. Denna gång kom Beatrice Ask och redogjorde för de relativt många lagförslag som är på väg fram inom justitiedepartementet.

Eftersom jag är vald till EU:s regionkommitté så är jag även adjungerad till SKL:s internationella beredning. Denna gång hade beredningen besök av Danmarks ambassadör i Stockholm. Hon redogjorde för de prioriteringar som det danska ordförandeskapet vill lyfta fram under första halvåret 2012.

Det handlar om fyra punkter. Stabilitetsfrågorna och de ekonomiska utmaningarna för Europa är en självklar punkt. Arbetet för ett mer dynamiskt Europa är den andra punkten. Inom detta område är ett antal lagförslag från kommissionen på gång. Det gäller till exempel arbetstidsdirektivet, upphandlingsfrågor, en digital inre marknad m.m. Dessa kommer naturligtvis att påverka kommunerna direkt. Klimatfrågorna är den tredje punkten och till slut arbetet för ett säkert Europa.

För oss i Halland är frågan om sammanhållningspolitikens utformning efter 2013 särskilt viktig. Det finns en diskussion om att EU:s fonder främst ska gå till de delar av Europa med lägst tillväxt. Personligen tror jag det är viktigt att även tillväxtområden som till exempel Halland kommer ifråga eftersom de områden som tillåts växa samtidigt generarar tillväxt också i andra områden.

Det är egentligen märkligt att det i så liten utsträckning förs en diskussion i Sverige om hur sammanvävt vi lever i en global ekonomi. Det är inte enkelt att göra det på ett pedagogiskt sätt. Men det är nödvändigt med ökad förståelse för att kunna fatta rätt beslut på lokal nivå.

Igår var jag i Bryssel på utskottsmöte med Regionkommitténs utskott för ekonomiska- och sociala frågor. Regionkommittén är ju ett parlamentariskt organ inom EU som ska ge den lokala och regionala nivån en röst.

Vi diskuterade bland annat den nya fleråriga budgetramen för EU efter 2013. Det finns flera intressanta aspekter att ta upp. Jag framförde två synpunkter i den diskussionen. För det första reagerar jag på det initiativ som kommer från olika håll på införande av EU-skatter. Jag anser att skatterna måste vara en nationell angelägenhet.

Tanken från kommissionens sida är att om EU får ansvar för vissa skatter så kan man minska de nationella bidragen, men för mig är EU främst ett fredsprojekt men också ett viktigt mellanstatligt samarbete. Vissa frågor lämpar sig för överstatlighet, helt klart. Men jag tycker inte skatterna tillhör den kategorin. Det är så stora olikheter mellan de olika ländernas förutsättningar att det kan både bli svårt och olämpligt att införa gemensamma skattesatser som går direkt till EU:s kassa.

För det andra så finns det en diskussion både i Sverige och övriga EU om utformningen av  regionala stödpengar ska beslutas regionalt eller nationellt. Det känns för mig naturligt att största möjliga inflytande för sammanhållningspolitiken ska beslutas på regional nivå. Vidare förde vi en diskussion på utskottet som handlade om att lägga än större fokus på utfallet av de insatser som stödpengarna leder till. Nu återstår det att se om hur det blir efter 2013 med regionala pengar för Halland.

Tidigare var det ju så att endast vissa delar av EU och Sverige kom ifråga. Den diskussionen finns nu på nytt. Just frågorna kring sammanhållningspolitikens framtid är i högsta grad aktuella för närvarande. Jag kommer senare i oktober att delta i sammanträdet med COTER, som är ansvarigt utskott för dessa frågor, där jag räknar med att det blir en fördjupad diskussion.